POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe poprzez udostępnienie Polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Politykę prywatności podzieliliśmy na kilka rozdziałów. W zależności od tego, czy jesteś subskrybentem newslettera, kandydatem do pracy, bądź po prostu wchodzisz na naszą stronę internetową, dotyczą Cię inne części Polityki prywatności. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

INFORMACJE OGÓLNE

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała.
W jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, w zależności od tego w jaki sposób z nami współpracujesz.
• Jeżeli jesteś naszym klientem lub zwróciłeś się do nas, aby kupić oferowany przez nas produkt przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania i wykonania łączącej nas umowy, a także by wywiązać się z obowiązków prawnych np. podatkowych. Możemy też przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia ew. roszczeń wynikających z umowy.
• Jeżeli jesteś subskrybentem naszego newslettera przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, by Ci go regularnie wysyłać.
• Jeżeli jesteś naszym potencjalnym klientem, który udostępnił nam swoje dane kontaktowe, by otrzymywać informacje o naszych produktach w inny sposób niż poprzez newsletter, przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, aby Cię informować o naszych produktach.
• Jeżeli jesteś osobą reprezentującą naszego kontrahenta albo osobą kontaktową, która wspomaga strony umowy w jej wykonaniu przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy.
• Jeżeli jesteś kandydatem do pracy w naszej firmie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zatrudnienia Cię.
• Jeżeli jesteś naszym pracownikiem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji łączącej nas umowy o pracę i wywiązania się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą jako na pracodawcy.
• Jeżeli po prostu wszedłeś na naszą stronę internetową, bo jesteś zainteresowany naszą firmą, przetwarzamy niektóre dane dotyczące Twojego komputera poprzez pliki cookies w celu ułatwienia Ci korzystania z naszej strony internetowej.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić, skontaktuj się z LED-POL.

Prawo do żądania przeniesienia danych:
Gdy LED-POL przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili żądać usunięcia jakiekolwiek danych przetwarzanych przez LED-POL, z wyjątkiem następujących sytuacji:

• masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
• masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
• masz nieuregulowany dług wobec LED-POL, niezależnie od metody płatności
• Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych tak długo jak to niezbędne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu LED-POL: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu LED-POL ze względu na Twoją szczególną sytuację. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego prawa do prywatności np. w związku z koniecznością dochodzenia przez nas roszczeń prawnych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest właśnie Twoja zgoda. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Masz prawo zażądać, aby LED-POL ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

• jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu LED-POL, wtedy LED-POL ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
• jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy LED-POL musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
• jeśli LED-POL nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do ustalenia, dochodzenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Jakiekolwiek pytania, prośby i żądania proszę kieruj do nas pod adres e-mail daneosobowe@led-pol.pl albo wyślij do nas list pocztą tradycyjną na adres LED-POL sp. z o.o., sp. k., ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że LED –POL przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uaktualnienie polityki prywatności:

W przyszłości może powstać konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. O jakichkolwiek zmianach będziemy Cię informować na bieżąco w najlepszy sposób, by do Ciebie dotrzeć.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1) Klienci
Pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40 („Administrator”)
Ponadto informujemy, że

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy a także podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W związku z zawartą umową Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu wywiązania się z ciążącym na nim obowiązków prawnych, na przykład podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Administrator może także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony roszczeń oraz marketingu bezpośredniego co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy wiążącej Pana/Panią z Administratorem danych. Pani dane osobowe będą

przetwarzane przez Administratora także po jej wygaśnięciu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz ew. dłużej o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawnych, np. podatkowych.

3. Do celów określonych powyżej Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wewnętrzne organy i podmioty, które muszą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z przetwarzaniem i realizacją umowy oraz naszego uzasadnionego interesu oraz zewnętrzni dostawcy usług tacy jak księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, podmioty prowadzące obsługę IT, banki, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową, podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. Administrator może stosować profilowanie w celu jak najlepszego dostosowania swojej reklamy do Pani/Pana potrzeb. Będziemy używać narzędzi do wysyłania mailingów i następnie śledzić historię otwieralności maili przez użytkowników aby wysyłać im informacje najbardziej dla nich przydatne. Stosowane przez nas profilowanie nie ma charakteru wyłącznie zautomatyzowanego i nie będzie wywoływać wobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. W każdej chwili mogą Państwo zażądać zaprzestania profilowania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

6. W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez przesłanie wniosku do Administratora.

7. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Skorzystanie z w/w prawa może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

8. Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.
W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Subskrybenci newslettera
Spółka Led-Pol sp. z o.o. sp.k. pragnąc zapewnić jak najlepszy dostęp swoim klientom do wszelkich informacji dotyczących jej działalności, promocji oraz wydarzeniach, w których bierze udział oferuje swoim klientom możliwość otrzymywania bieżących informacji za pomocą usługi „Newsletter”.
Pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40 („Administrator”)
Ponadto informujemy, że

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usługi
„Newsletter” tj. w celu marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez LED-POL. W tym celu LED-POL pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

2. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda subskrybenta – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Do celów określonych powyżej Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wewnętrzne organy i podmioty, które muszą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu oraz zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane osobowe w imieniu lub na zlecenie Administratora takie jak podmioty prowadzące obsługę IT, podmioty świadczące usługi marketingowo-reklamowe, podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie.

5. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla przesyłania Państwu informacji o ofertach i promocjach Administratora.

8. W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

9. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.

11. W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Potencjalni klienci, którzy udostępnili nam swoje dane kontaktowe, by otrzymywać informacje o naszych produktach w inny sposób niż poprzez newsletter
Pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała („Administrator”)
Ponadto informujemy, że

1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
– marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
– zapewnienia dostosowania przekazywanych Państwu reklam na temat oferowanych przez nas produktów (profilowanie) do Państwa potrzeb. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne dla spełnienia zamierzonego celu lub dłużej niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawne.

3. Do celów określonych powyżej Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wewnętrzne organy i podmioty, które muszą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z przygotowaniem i realizacją umowy oraz w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu a także zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora tacy jak księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, podmioty prowadzące obsługę IT, banki, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową, podmioty świadczące usługi marketingowo- reklamowe, podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie.
Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. Administrator może stosować profilowanie w celu jak najlepszego dostosowania swojej reklamy do Pani/Pana potrzeb. Będziemy używać narzędzi do wysyłania mailingów i następnie śledzić historię otwieralności maili przez użytkowników aby wysyłać im informacje najbardziej dla nich przydatne. Stosowane przez nas profilowanie nie ma charakteru wyłącznie zautomatyzowanego i nie będzie wywoływać wobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. W każdej chwili mogą Państwo zażądać zaprzestania profilowania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla przesyłania Państwu informacji marketingowych Administratora.

6. W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec profilowania. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

7. W każdym czasie ma Pani/Prawo cofnąć swoją zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.

W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4) Osoby reprezentujące naszego kontrahenta

Pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała („Administrator”)
Ponadto informujemy, że

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji Umowy pomiędzy administratorem a podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : imię i nazwisko oraz stanowisko, adres, e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.

3. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zawarcia umowy wiążącej Administratora z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje oraz po jej wygaśnięciu przez czas istnienia zobowiązań umownych z niej wynikających oraz później do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu umowy lub do upływu okresów wynikających z przepisów o rachunkowości, w zależności od tego, który jest dłuższy.

4. W przypadku niepozyskiwania danych bezpośrednio od Pana/Pani, ich źródłem jest druga strona umowy zawartej z Administratorem.

5. Do celów określonych powyżej Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wewnętrzne organy i podmioty, które muszą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z przetwarzaniem i realizacją umowy oraz naszego uzasadnionego interesu oraz zewnętrzni dostawcy usług tacy jak księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, podmioty prowadzące obsługę IT, banki, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową, podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje.

8. W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Administratora.

9. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Skorzystanie z w/w prawa może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

10. Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.

W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4) Kandydaci do pracy

Pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała („Administrator”)
Ponadto informujemy, że:

1. Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów:

I. w zakresie wymaganym przez przepisy prawa pracy w celu zatrudnienia kandydata w Spółce oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.
II. dane osobowe kandydatów wykraczające poza zakres danych wymienionych w przepisach prawa udostępnionych przez kandydata Spółka przetwarza w celu dokonania oceny kandydata i nawiązania z nim umowy o pracę w oparciu o jego zgodę. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

2. Powyższe dane osobowe pracownika będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko i podjęcia działań zmierzających do nawiązania stosunku pracy. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, dane osobowe kandydata, który nie został zatrudniony przez Spółkę zostają usunięte. Jeżeli kandydat wrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Spółkę, dane te są przechowywane przez maksymalny okres 1 roku od zakończenia pierwszej rekrutacji.

3. Do celów określonych w ust. 1 Spółka może udostępniać dane osobowe pracowników innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych pracowników mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe kandydatów w imieniu Spółki takie jak agencje pracy, podmioty prowadzące obsługę IT, podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony, podmioty prowadzące działalność w zakresie monitoringu oraz podmioty świadczące usługi pocztowo- kurierskie. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie dochodzi do udostępniania danych poza ten obszar.

4. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

5. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę kandydata, kandydat ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Kandydat przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1
I) powyżej jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych oraz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o pracę. Niepodanie w/w danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zatrudnienia kandydata w Spółce. Podanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę kandydata jest dobrowolne, a odmowa udzielenia zgody bądź jej cofnięcie nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji po stronie kandydata.

7. Kandydat ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pracownik sądzi, że Spółka przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.

8. Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

5) Pracownicy
Pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała („Administrator”)
Ponadto informujemy, że

1. Pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników:
a) w celu realizacji swoich obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnianiem pracowników oraz w celu wykonania umów o pracę. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt b), c) i h) RODO a także odpowiednie powszechnie obowiązujące akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).
b) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów takich jak:
– zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę – w zakresie wizerunku pracowników ujętych w nagraniach CCTV. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
– zapewnienia możliwości ustalenia miejsca położenia pojazdu w razie kradzieży, zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników oraz zapewnienie właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi samochodów w zakresie monitoringu GPS. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO w związku z art. 223 § 4 Kodeksu pracy a także art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w razie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych.
– udostępnienia kontrahentom, dostawcom oraz partnerom biznesowym w celu prowadzenia negocjacji z kontrahentami, zawierania z nimi umów oraz ich wykonywania, w celu uczestniczenia w konferencjach oraz podejmowania innych działań z partnerami biznesowymi i dostawcami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
– promocja oferowanych produktów lub usług i prowadzenia marketingu swojej działalności w zakresie zdjęć pracowników ujawnianych na stronie internetowej Pracodawcy, w tym na Facebooku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

2. Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne do spełnienia zamierzonego celu lub dłużej niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawne. Dane osobowe pracowników będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w czasie trwania stosunku pracy a niektóre z nich także po jego zakończeniu. W szczególności dokumentacja osobowa przechowywana jest przez 50 lat od dnia zakończenia pracy na rzecz danego pracodawcy, dokumentacja płacowa przechowywana jest przez 50 lat od dnia wytworzenia. Nagrania CCTV są przetwarzane przez max okres 3 miesięcy, chyba, że treść nagrań stanowi dowód w postępowaniu sądowym, wówczas mogą być przetwarzane przez max. okres 10 lat od prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe pracowników ujawniane kontrahentom, dostawcom i partnerom biznesowym w celu zawarcia lub wykonania umowy są przetwarzane przez okres przed zawarciem umowy oraz przez okres 5 lat dla umów z przedsiębiorcami i 10 lat dla umów z konsumentami od dnia wymagalności roszczenia.

Zdjęcia pracowników umieszczane w Internecie są przetwarzane do czasu wycofania zgody przez pracownika, max przez okres 10 lat od dnia udostępnienia.

3. Do celów określonych w ust. 1 Pracodawca może udostępniać dane osobowe pracowników innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych pracowników mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe pracowników w imieniu i na zlecenie Pracodawcy takie jak podmioty prowadzące działalność kadrowo-płacową, podmioty prowadzące działalność księgową, podmioty prowadzące działalność szkoleniową, podmioty prowadzące obsługę BHP, podmioty prowadzące obsługę IT, podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony, podmioty prowadzące działalność w zakresie monitoringu, w tym GPS, podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, banki, linie lotnicze i inne podmioty świadczące usługi związane z transportem, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową, podmioty świadczące usługi rekreacyjno-sportowe na rzecz pracowników, podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie.

Odbiorcami danych osobowych pracowników mogą być również inne podmioty, którym dane osobowe udostępniane są w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań przed ich zawarciem takie jak: partnerzy biznesowi, sprzedawcy i dostawcy w celu wykonania umowy. Dane te mogą być udostępnione także organom państwowym w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne.

Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) a w niektórych przypadkach mogą znajdować się poza jego terytorium. W przypadku udostępniania danych osobowych poza teren EOG Pracodawca gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku gdy udostępnianie danych następuje do kraju znajdującego się poza EOG, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji o odpowiednim poziomie ochrony, Pracodawca stosuje środki ochronne przewidziane w RODO, w szczególności stosuje standardowe klauzule umowne UE. W takim przypadku pracownik ma prawo uzyskania kopii udostępnionych danych osobowych od Administratora.

4. Pracownik ma pewne prawa w zakresie swoich danych osobowych, takie jak prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Pracodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt f) RODO Pracownik ma prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na swoją szczególną sytuację.

Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Administratora.

5. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę pracownika, pracownik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pracownik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, które pracodawca przetwarza w wykonaniu obowiązku prawnego jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych oraz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o pracę. Przetwarzanie danych

osobowych, które pracodawca przetwarza w celu realizacji swojego uzasadnionego interesu stawianym pracownikom przez pracodawcę. Niepodanie w/w danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zatrudnienia pracownika u Pracodawcy i wykonywania umowy o pracę. Podanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę pracownika, jest dobrowolne, a odmowa udzielenia zgody bądź jej cofnięcie nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji po stronie pracownika.

7. Pracownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pracownik sądzi, że Pracodawca przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.

8. Pracodawca nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

7. Polityka cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.